Algemene gegevens stichting
Naam : Stichting Leergaloos
Fiscaal nr (RSIN) : 8564.85.998
Inschrijving KvK  : 66298792
Bank: NL57RABO 0310 8292 24
ANBI status sinds: 23 juni 2016

Contactgegevens
Stichting Leergaloos
Kwikstaartlaan 42
Unit A6799
3074 GS Zeist
085 – 06 09 630
e-mail: info@leergaloos.nl

Organisatie
Karol Henke (bestuurder)
Gerard van den Berg (vrijwilligerscoördinator)

Raad van Toezicht
Dhr. S.O. van de Riet
Mevr. D.B. Stout

De doelstelling

De stichting heeft ten doel het stimuleren, initiëren, ondersteunen en (doen) uitvoeren van intergenerationele projecten en activiteiten,
gericht op het bevorderen van het welzijn van, en de sociale cohesie tussen mensen in hun directe leefomgeving.

2016 was het startjaar van Leergaloos met een succesvolle pilot van maart t/m juni op 3 basisscholen in Utrecht met 7 deelnemende senioren.
De pilot resulteerde in de oprichting van stichting Leergaloos (23-06-2016) met als doel meer scholen en senioren aan Leergaloos te verbinden.

Uitbreiding aantal scholen en vrijwilligers
Het draagvlak voor Leergaloos is groot zowel aan de kant van de scholen als aan de kant van de senioren.
Scholen worden benaderd voor deelname of melden zichzelf aan bij Leergaloos.
Inmiddels zijn aan ruim 50 scholen en circa 90 vrijwilligers verbonden.

Leergaloos werft de scholen en senioren, houdt de intakegesprekken, monitort de proefsessies, vraagt de Verklaring Omtrent Gedrag aan,
draagt zorg voor het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomsten en evalueert de samenwerking met scholen en senioren.

PR
Het benaderen van lokale en regionale media wordt gecontinueerd.

De online communicatie verloopt via:
• de Leergaloos website en Facebookpagina
• publicaties op websites of sociale media van organisaties waarin senioren en/of scholen geïnteresseerd zijn en organisaties waarmee Leergaloos samenwerkt.

Offline communicatie verloopt via:
• radio, tv, kranten en magazines (voornamelijk regionaal of gericht op de wijk)
• verspreiden van flyers
• pitchen op bijeenkomsten waar de doelgroepen (scholen en/of senioren) aanwezig zijn,
actief benaderen van organisaties die in verbinding staan met de doelgroep.

Vrijwilligersbijeenkomsten senioren
Elk voor- en najaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle deelnemende senioren.
De bijeenkomst heeft een sociaal karakter en is gericht op ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan kennisoverdracht door tijdens de bijeenkomst aandacht te besteden aan zaken die binnen het huidige basisonderwijs
aan de orde zijn. Naast de vrijwilligersbijeenkomsten wordt ook ieder schooljaar een workshop georganiseerd rond een voor de vrijwilligers interessant thema ter ondersteuning van hun activiteiten. 

Fondsenwerving
De benodigde financiële middelen worden verkregen door het aanvragen van subsidies bij de overheid, het aanvragen van donaties bij
vermogensfondsen en de bijdrage die de scholen/schoolbesturen betalen voor deelname aan Leergaloos.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in vaste dienst.
Voor specifieke activiteiten worden betaalde krachten (tijdelijk) ingehuurd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen specifieke beloning voor hun werkzaamheden.

Meerjarenbeleid
Voor de jaren 2022 t/m 2025  is het beleid erop gericht het aantal scholen en deelnemende senioren fors uit te breiden.
Om een bijdrage te kunnen leveren aan het aanwezig zijn van meer mannelijke rolmodellen binnen het basisonderwijs, wordt naar
manieren gekeken om deze doelgroep specifiek aan te kunnen spreken.
Om kinderen te inspireren, een grotere naamsbekendheid te creëren en het netwerk te vergroten wordt bekende Utrechters gevraagd een gastles te geven op een aan Leergaloos deelnemende school.

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022