Algemene gegevens stichting
Naam : Stichting Leergaloos
Fiscaal nr (RSIN) : 8564.85.998
Inschrijving KvK  : 66298792
Bank: NL57RABO 0310 8292 24
ANBI status sinds: 23 juni 2016

Contactgegevens
Lamérislaan 122
3571 LG Utrecht
06 – 27 07 06 11
e-mail: info@leergaloos.nl

Raad van Toezicht
Mevr. P.M. Renou – voorzitter
Dhr. S.O. van de Riet
Dhr. G.G. van Doorn

De doelstelling
De stichting heeft ten doel het stimuleren, initiëren, ondersteunen en (doen) uitvoeren van intergenerationele projecten en activiteiten,
gericht op het bevorderen van het welzijn van, en de sociale cohesie tussen mensen in hun directe leefomgeving.

Activiteiten schooljaar 2019 – 2020
De activiteiten van Leergaloos zijn erop gericht de verbinding tussen generaties te stimuleren in hun directe leefomgeving. Dit wordt
bewerkstelligd door senioren wekelijks als vrijwilliger een leerkracht op een basisschool in hun eigen buurt te laten ondersteunen.

2016 was het startjaar van Leergaloos met een succesvolle pilot van maart t/m juni op 3 basisscholen in Utrecht met 7 deelnemende senioren.
De pilot resulteerde in de oprichting van stichting Leergaloos (23-06-2016) met als doel meer scholen en senioren aan Leergaloos te verbinden.

Uitbreiding aantal scholen
Het draagvlak voor Leergaloos is groot zowel aan de kant van de scholen als aan de kant van de senioren.
Scholen worden benaderd voor deelname of melden zichzelf aan bij Leergaloos.
Ditzelfde geldt voor de senioren. Schooljaar 2019 – 2020 is gestart met 37 scholen en ruim 60 senioren. De ambitie is het schooljaar af te sluiten met 45 deelnemende scholen en ruim 80 senioren.

Leergaloos werft de scholen en senioren, houdt de intakegesprekken, monitort de proefsessies, vraagt de Verklaring Omtrent Gedrag aan,
draagt zorg voor het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomsten en evalueert de samenwerking met scholen en senioren.

PR
Het benaderen van lokale en regionale media wordt gecontinueerd.

De online communicatie verloopt via:
• de Leergaloos website en Facebookpagina
• publicaties op websites of sociale media van organisaties waarin senioren en/of scholen geïnteresseerd zijn.

Offline communicatie verloopt via:
• radio, tv, kranten en magazines (voornamelijk regionaal of gericht op de wijk)
• verspreiden van flyers
• pitchen op bijeenkomsten waar de doelgroepen (scholen en/of senioren) aanwezig zijn,
actief benaderen van organisaties die in verbinding staan met de doelgroep.

Vrijwilligersbijeenkomsten senioren
Elk voor- en najaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor alle deelnemende senioren.
De bijeenkomst heeft een sociaal karakter en is gericht op ontmoeten en het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast wordt er aandacht
besteed aan kennisoverdracht door tijdens de bijeenkomst aandacht te besteden aan zaken die binnen het huidige basisonderwijs
aan de orde zijn. Naast de vrijwilligersbijeenkomsten wordt ook ieder schooljaar een workshop georganiseerd rond een voor de vrijwilligers interessant thema ter ondersteuning van hun activiteiten. 

Fondsenwerving
De benodigde financiële middelen worden verkregen door het aanvragen van subsidies bij de overheid, het aanvragen van donaties bij
vermogensfondsen en bedrijven en de bijdrage die de scholen betalen voor deelname aan Leergaloos.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen personeel in vaste dienst.
Voor specifieke activiteiten worden betaalde krachten (tijdelijk) ingehuurd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen specifieke beloning voor hun werkzaamheden.

Meerjarenbeleid
Voor de jaren 2019 t/m 2022  is het beleid erop gericht het aantal scholen en deelnemende senioren fors uit te breiden.
Om een bijdrage te kunnen leveren aan het aanwezig zijn van meer mannelijke rolmodellen binnen het basisonderwijs, wordt naar
manieren gekeken om deze doelgroep specifiek aan te kunnen spreken.
Om kinderen te inspireren, een grotere naamsbekendheid te creëren en het netwerk te vergroten wordt bekende Utrechters gevraagd een gastles te geven op een aan Leergaloos deelnemende school. De eerste gastles is in schooljaar 2019-2020 gegeven door burgemeester Jan van Zanen.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020